Algemene voorwaarden CM Internet Services

1 Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, en alle overeenkomsten met, CM Internet Services, hierna te noemen CM-IS.

1.2
Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor CM-IS niet bindend en niet van toepassing.

1.3
Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig is/zouden zijn of nietig wordt/worden verklaard, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen onverlet.

2 Offertes en overeenkomsten

2.1
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege CM-IS gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door CM-IS schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2.2
Een offerte of aanbieding van CM-IS heeft altijd een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.3
Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand. Een overeenkomst wordt in eerste instantie afgesloten voor één jaar, tenzij anders is overeengekomen. Daarna wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met één jaar verlengd tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3 Beëindiging

3.1
Beëindiging van deze overeenkomst kan, na de eerste drie maanden, tenzij anders overeengekomen, door elk der partijen per kalendermaand schriftelijk geschieden.

3.2
CM-IS heeft het recht om, in geval van niet-tijdige betaling, contractbreuk of enig andere verplichting welke door opdrachtgever niet nagekomen wordt, zulks ter beoordeling van CM-IS, de betreffende virtual server uit te schakelen. CM-IS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, vergoeding voor verlies van data, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade of vergoeding voor schade wegens gederfde omzet of winst. Indien tot uitschakeling/deactivering van virtual server(s) en/of services wordt overgegaan zal CM-IS opdrachtgever hierover minimaal 5 werkdagen van tevoren, schriftelijk of per e-mail, informeren.

3.3
CM-IS heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  • – opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het Internet
  • – opdrachtgever informatie verspreidt welke in strijd is met (inter-)nationale wet- en regelgeving.-opdrachtgever tekst en/of images verspreidt welke (kinder-)pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van CM-IS.-opdrachtgever ongevraagd e-mail verstuurt (het zogenaamde spammen). Indien CM-IS hierover klachten ontvangt heeft CM-IS het recht om de betreffende virtual server(s) uit te schakelen en de data van de opdrachtgever van de betreffende virtual server(s) te verwijderen.
  • -opdrachtgever zonder toestemming andere computers op het Internet binnendringt, het “hacken”, waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid;

4 Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1
CM-IS behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen. Opdrachtgever zal hierover minimaal zestig dagen van tevoren, schriftelijk of per e-mail, op de hoogte gesteld worden. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van deze wijziging.

4.2
Alle in de website of anderszins genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

4.3
De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst met CM-IS. Tot installatie van de virtual server(s) wordt overgegaan na ontvangst van de getekende overeenkomst.

4.4
Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.

4.5
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn, kan opdrachtgever binnen twee weken na de op de factuur vermelde datum, schriftelijk of per e-mail, bezwaar aantekenen. CM-IS zal na ontvangst hiervan een onderzoek instellen en opdrachtgever binnen één week hierover, schriftelijk of per e-mail, informeren.

4.6
Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft CM-IS het recht om, na dertig dagen na de factuurdatum, de vordering zonder nadere aankondiging uit handen te geven. Alle daarbij komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente zullen op de opdrachtgever verhaald worden.

4.7
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een machtiging tot automatische incasso af te geven zonder extra kosten. Hierbij vervalt punt 4.4. Opdrachtgever ontvangt 2 weken voordat er van de rekening wordt geïncasseerd een factuur van CM-IS. Indien de incassering de eerste keer niet slaagt, zal er een tweede poging tot incassering gedaan worden. Mocht blijken dat het na twee pogingen niet mogelijk is van de rekening van opdrachtgever te incasseren dan ontvangt opdrachtgever hierover automatisch bericht.

5 Dienstverlening en onderhoud

5.1
CM-IS zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om het gebruik van haar servers en services in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag.

5.2
Opdrachtgever dient een storing na constatering aan CM-IS te melden.

5.3
CM-IS zal de storing, binnen haar technische en fysieke mogelijkheden, zo snel mogelijk opheffen.

5.4
Het opheffen van storing(en) welke niet het gevolg zijn van nalatigheid van CM-IS komen voor rekening van de opdrachtgever danwel veroorzaker, voor zover deze bekend is.

6 Aansprakelijkheid

6.1
CM-IS is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar CM-IS weinig of geen invloed op kan uitoefenen. CM-IS kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit de relatie met derden of het verbreken ervan.

6.2
In het geval van toerekenbare tekortkoming van CM-IS in de nakoming van de overeenkomst is CM-IS slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

6.3
In geval van overmacht (force majeure) is CM-IS niet gehouden tot het doen van enige schadevergoeding. Onder overmacht te verstaan al hetgeen in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen.

7 Aansprakelijkheid

7.1
Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande het copyright. Het is opdrachtgever niet toegestaan tekst en/of afbeeldingen naar de server te uploaden als niet zeker is dat opdrachtgever ook het copyright bezit.

7.2
Het gebruik van scripts en andere programma`s op de CM-IS servers is toegestaan zolang dit het functioneren van de betreffende server(s) niet in gevaar brengt.

7.3
Er mogen door opdrachtgever geen virtual IP nummers, behalve eigen IP nummers, gebruikt worden.

7.4
IP nummer(s), welk(e) door opdrachtgever in bruikleen is (zijn), blijft (blijven) eigendom van CM-IS. Op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch bij semi-permanent gebruik kan de opdrachtgever aanspraak maken op het/de IP nummer(s).

8 Geschillenregeling en toepasselijk recht

8.1
Indien een opdrachtgever wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden opzeggen. Voorwaarde hierbij is dat de opdrachtgever de opzegging binnen twee weken schriftelijk na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen, bij CM-IS meldt.

8.2
Bij een geschil zullen partijen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.